บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.จังหวัดนราธิวาส
ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2546
หน่วยจัดสอบ อ.ก.ค.จังหวัดนราธิวาส สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 กลุ่ม/วิชาเอก เอกประถมศึกษา
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
       
601 201377 นางสาวโสภา  นุ่นบุญคง  
602 200529 นางอุบลวรรณ  ไทยนุกูล  
603 200021 นางวรรณี  นฤนาทประการ  
604 200489 นางสาวหม๊ะปูเซ๊าะ  มาน๊ะ  
605 200154 นางสาวพาซีย๊ะ  เจ๊ะบู  
606 200148 นางสาวราตรี  นาคปรุง  
607 201638 นางสาวละมัย  สนั่นเอื้อ  
608 200727 นางสาวฮายาตี  แวยามา  
609 200390 นายพงศ์ศักดิ์  จองตามา  
610 200818 นางสาวมาดีฮะห์  ดอฮะ  
611 200304 นายชนาธิป  จำเริญรักษ์  
612 201369 นางสาวสุลีรัตน์  ศิริมงคล  
613 200675 นางสาวอมรรัตน์  สารบัญ  
614 201680 นางสาวนัยลา  หมัดเบ็ญหมูด  
615 201713 นางสาวสุขสันต์  โยชนา  
616 200253 นางสาวฐิติมา  สกุลแก้ว  
617 200205 นางสาวศศิกานต์  พวงแก้ว  
618 201636 นางสาวทับทิม  เกษมณี  
619 201280 นางสาวอามีเนาะ  เบ็ญอาบัส  
620 201443 นางสาวจินตนา  ชูมณี  
621 201334 นางวราภรณ์  ทัพภะ  
622 200690 นางสาวนุรฮายาตี  อิสมาแอ  
623 201398 นางสาวร่วมจิต  กิ่งโก้  
624 200847 นายพรพิชิต  สมัครแก้ว  
625 200327 นายสมาตร  ขุนหลัด  
626 200050 นายมานัส  ส่าหีม  
627 200202 นางสาวจิตติมา  มณีพรหม  
628 201688 นางสาวสุดา  วัฒนะ  
629 200890 นางสาวจิราพร  เอียดอัน  
630 200196 นายสัญญา  สุขเกษม  
631 201368 นางบุญสนอง  เหมือนเอี่ยม  
632 200318 นางดาริน  นงรัตน์  
633 200708 นางสาวรอสนี  เบญจสุหร่ง  
634 200639 นางสาววิไลวรรณ  ตาลสุก  
635 201802 นางสาวณัฐนรี  ทองคำ  
636 201720 นางสาวนวลศรี  จำชู  
637 200360 นายอับดุลรอมัน  ดอเลาะ  
638 200115 นางสาวนงลักษณ์  คำแสน  
639 200066 นางสาวสะนา  สะแอเต๊ะ  
640 200693 นางสาวสายพิณ  ลุยตัน  
641 201669 นางสาววาทินี  อ่อนอก  
642 200891 นางศุภิสรา  หมานมานะ  
643 200674 นายสำราญ  โสทา  
644 200167 นางสาวรานี  บือราแฮง  
645 200882 นางสาวมณีพรรณ  เหล็กคม  
646 201201 นางสาวยุพิน  เหล่าโคตร  
647 201136 นางสาวอัญชณิกาญจน์  เจริญกิจ  
648 200005 นางสุนิสา  สืบเหม  
649 201604 นางสาวบุญพา  พรหมณะ  
650 201755 นางสาวรอฮานา  รีเป็น  
651 200581 นางสาวซะกินา  ยามูยีมะ  
652 200944 นางสาวนันธิกา  มาศโอสถ  
653 201382 นางสาวเณริศา  แก้วประเสริฐ์  
654 201099 นางสาวเกษร  สังข์สุวรรณ  
655 200842 นายเกียรติศักดิ์  ไกรนรา  
656 201836 นายภาคภูมิ  วิเศษศรี  
657 200542 นางสาวนาฎอนงค์  พลขันธ์  
658 201422 นายขัตติวรรธน์  ทวีถิ่น  
659 200618 นายปริญญา  บุญศรีนุ้ย  
660 201095 นางยาเรียะ  กรมเมือง  
661 201871 นางสาวนัสรีตา  เจ๊ะซอ  
662 201705 นายเอกประทุม  มาศบำรุง  
663 201811 นางสาวศิริ  เจียระสันติกุล  
664 200774 นายสุวรรณ  เรียนไธสง  
665 200017 นายเกียรติศักดิ์  ณ นคร  
666 200376 นายธวัชชัย  เจียมพงษ์  
667 201324 นางสาวรุจิรา  เจียมรัมย์  
668 201566 นายภาณุวัฒน์  มิทราวงศ์  
669 200133 นางสาวนริสรา  จันตานี  
670 201100 นางสาวทิพย์สุคนธ์  นิลปักษ์  
671 200821 นางซารีฟะห์  เจ๊ะเมาะ  
672 201399 นางสาวรจนา  ข่วงทิพย์  
673 200553 นางสาวรอไกเยาะ  มูนะฮ์  
674 200936 นางปภาวดี  นวมนิ่ม  
675 201390 นางสาวสุภาพร  ทุมพันธ์  
676 200373 นางสาวพิมพิมล  แถมเดช  
677 201348 นางสาวหนูราย  ชูปาน  
678 200652 นายพิตร  ไหมพูล  
679 200429 นายพิทยา  นาควรรณ  
680 200758 นายสุนทรี  เจ้ยทอง  
681 200011 นางกัลยาณี  ใจห้าว  
682 201079 นางสาวพรพิศ  ศรีใหม่  
683 201574 นางสาวสันสีเย๊าะ  เจ๊ะโซะ  
684 201505 นางอมรรัตน์  สามารถ  
685 201028 นางสาวเสาวนิตย์  สุดจิตร์  
686 200094 นางสาวสุกัญญา  การะกำ  
687 200877 นางสาวฮายาตี  ลาเต๊ะ  
688 200144 นางรัชนุ  สุวรรณรัตน์  
689 201102 นาวสาวอัจจิมา  คงทน  
690 201515 นายสุนทร  แนวเงินดี  
691 201881 นางรุ่งนภา  สิทธิคำ  
692 200949 นางสาวฟารีดะห์  โด  
693 200018 นางจุฑารัตน์  รักทรัพย์  
694 201247 นางสาวปิยะมาศ  จันทสะโร  
695 200402 นางสาโรจน์  ฝ่ายบุตร  
696 201251 นางรอบีหย๊ะ  จารง  
697 201279 นางสาวมาซง  ดอเลาะ  
698 200819 นางสาวญาณิศา  สัมพันธมาศ  
699 201468 นายติณณ์ทิวัตถ์  ราชตราชู  
700 200129 นางสาวฮามีด๊ะ  การะมีแน  
701 200441 นางสาวรวิษฎา  อินทกาญจน์  
702 200157 นางนิภา  มณีกุล  
703 200343 นางสาวกุลธิดา  เดือนหงาย  
704 201824 นางอำภรรัตน์  จิตรเขม้น  
705 200320 นางสาวเรวดี  ขาวบ้านนา  
706 200430 นายฟีโรสคานร์  กุลาม  
707 200312 นายสันตสิริ  จันทรา  
708 200638 นายมหิทธิพงศ์  จันทะคาม  
709 201510 นางสาวจินดามณี  ชวีวัฒน์  
710 200828 นายสมชาย  ศรีไชย  
711 200059 นางละออง  เป็นสุข  
712 200713 นายสารัช  หัสบดีสุนทร  
713 200824 นางสาวศิริพร  สีพูแพน  
714 201658 นางสาวแสงจันทร์  วินทะไชย  
715 201143 นางสาวซอฟีย๊ะ  อำมาลี  
716 201048 นายประโยชน์  หยังหลัง  
717 201599 นางสาวขวัญใจ  ชาญ  
718 200493 นายมาหะมะ  ลาเตะ  
719 200142 นายธีรศักดิ์  ไพสิฐศิริกุล  
720 200285 นายสมใจ  บัวมี  
721 200442 นางสายพิณ  แก้วกาญจน์  
722 201784 นางสาวสมัย  ไชยรินทร์  
723 200899 นางสาวกัลยา  นิ่มดำ  
724 201149 นางสาวอรทัย  ใยมุง  
725 201772 นางสาวนิตยา  หลงกุล  
726 201427 นางสาวกิตติกร  คงประเสริฐ์  
727 200263 นางสาวสุติมา  หนูหมาด  
728 200526 นางสาวมาสือน๊ะ  ละฮา  
729 201523 นายยาการียา  ดีเยาะ  
730 201336 นางโสมศุกร์  จันทร์แก้ว  
731 201656 นางสาวปทุมวัน  บุญสรรค์  
732 201249 นางสาววรัญญา  เรืองกูล  
733 201010 นางสาวเจะสนะห์  เจะแม  
734 201384 นางสาวพรพิไล  ชูใจ  
735 201839 นางสาวอุทุมพร  มูลวงศ์  
736 200165 นางสาวณิชกาญต์  ทองด้วง  
737 201125 นางสาววลัยรัตน์  พูลสวัสดิ์  
738 200736 นางสาวรอมหล๊ะ  ตาเฮร์  
739 200540 นางสาวศุภนา  ไชยวงศ์  
740 200160 นางสาวนิฮาฟิซะห์  บินนิมุ  
741 201064 นางสาวสุดจิตต์  ทิพย์มณี  
742 200083 นางสารีปะ  สะแลมัน  
743 201307 นางสาวรุ่งทิพย์  ทัพวงศ์  
744 201668 นางสาวอัชราภรณ์  เลื่อมใส  
745 200952 นางสาวยุมรินทร์  ณ ศรีสุข  
746 201617 นางสาวสุภารัตน์  แช่มศิริ  
747 200768 นางแวซียะห์  หะยีเจ๊ะหลง  
748 200204 นางสาวฟาติน  กาแบ  
749 201687 นางสาวสุดารัตน์  วัฒนะปรีชาพงศ์  
750 201419 นางสาวมาซีเตาะ  มูเซะ  
751 201425 นางนพวรรณ  แก้วมณี  
752 200180 นางศิริณา  ยะโกะ  
753 200417 นางสาวมาซือนะ  ดือราแม  
754 201361 นางสาวยุวราวรรณ  ญาณวาโร  
755 201886 นางสาวดวงทิพย์  ด้วงจุมพล  
756 201097 นางสาวลำใย  แย้มทิม  
757 200530 นายมงคล  น้ำดอกไม้  
758 200088 นางสาวคอยรียะห์  มะดีเยาะ  
759 201431 นางสาวฟาตันน์  แซะแม  
760 200445 นายสาหะ  อาแว  
761 200860 นางสาวพิมพ์ใจ  วงศ์อรพินท์  
762 201156 นางฐานิตรวี  ตามสุขสนธิ์  
763 201108 นายประชิต  อาดตันตรา  
764 201843 นางสาวอาจิน  ทองบุญ  
765 200903 นางสุธีรา  เพ็ชรมณี  
766 200634 นางอุไร  ลิ่มสุวรรณ  
767 200439 นางสาวประภัสสร  ภาพสวัสดิ์  
768 201859 นางสาวทัศนีย์  พลวิชัย  
769 201424 นางสาวนภัส  โอรักษ์  
770 200587 นางพัชณี  สุขแสงศรี  
771 201195 นายกระจ่าง  พุฒทอง  
772 201172 นางสาววิลนารัตน์  มาชัยภูมิ  
773 201555 นางรุ่งทิวา  ศักดิ์แก้ว  
774 200647 นางสาววิลาวัลย์  กาญจนมิตร  
775 201213 นางสาวสุภาพร  สารสิทธิ์  
776 201841 นายยงยุทธ  ฤทธิโชค  
777 201640 นางสาวจารุณี  ไกรษร  
778 201243 นางจิราพร  ศรีจันทร์  
779 200453 นงมารียำ  ทองสีสัน  
780 200671 นางสาวยุวดี  บกเขาแดง  
781 201029 นายสุรเชษฐ  ชัยพัฒน์  
782 200788 นางสาวกานดา  บัวเนียม  
783 200311 นางสาวรอซีด๊ะ  เจ๊ะแต  
784 201652 นายภราดร  แก้ววงศ์พรม  
785 201590 นายณัฐพล  ดำเกิงเกียรติ  
786 201608 นายประสาน  ชลหัศถ์  
787 201616 นางสาวมาลี  คงแดง  
788 201693 นางสาวตูแวนัสพูรี  นิมะ  
789 201218 นางสาวจรรยา  เขื่อนหมั่น  
790 200372 นางสาวสุนันทา  ภาระกิจ  
791 201663 นางแสงแข  คงแขม  
792 200767 นางสาวอาแอเซ๊าะ  กาซอ  
793 201721 นางสาววาสนา  มารจรูญ  
794 201449 นางสาววิไลลักษ์  ตุนประโคน  
795 200291 นางสาวสารินันท์  อูมาสะ  
796 201632 นางสาวชุลีพร  ศรีสุวรรณ์  
797 200931 นางสาวยารอนะห์  ดือราแมหะยี  
798 200929 นางมนชิดา  ทองแดง  
799 200357 นางสาวฝาตีม๊ะ  เอ็มเล่ง  
800 201391 นางสาวภาวิณี  สอตัง  
801 200031 นางพิสชา  บัวครื้น  
802 200625 นางสาวรุสนา  สะแลแม  
803 201025 นางสาวฟาตินา  นุ่งอาหลี  
804 201438 นางพิชญ์สินี  แซ่อ่อง  
805 201152 นางวัชชริดา  คงแก้ว  
806 200270 นางสาววรรณี  สุขสมาคม  
807 201042 นางสาวอุบลวรรณ  คงประสม  
808 201309 นางสาวผกา  ไชยบรรดิษฐ์  
809 201542 นางสาวสุจิตรา  โพธิ์ทอง  
810 200460 นางรุก็อยยะฮ์  บินยูโซ๊ะ  
811 200455 นางสาวรัตนาวดี  ยืนยง  
812 201702 นางสาวสุกัญญา  บุญสิทธิ์  
813 200100 นางสาวจินดา  ชูช่วย  
814 201215 นางยุภา  ชะดารัตน์  
815 200131 นางอารยา  อุทัยรังษี  
816 201883 นางบุษรา  สุทธวา  
817 200523 นางสาวกชกนกพรรณ  จันทคุตโต  
818 200844 นายสมศักดิ์  ทองพันธุ์  
819 200781 นางสาวหม๊ะซง  มะมิง  
820 201497 นายสุทธิพงษ์  ตาลยอดทอง  
821 200095 นางสาวอัสเมาะ  ดือรานิง  
822 200009 นางสุทิศา  สังข์เลื่อน  
823 200124 นางสาวต่วนเยาะ  กูเด็ง  
824 201033 นายอิสมาแอน  ดาแล่หมัน  
825 200074 นายเจษฎา  สินสโมสร  
826 200520 นายมูฮำหมาดยูนัน  บังหลีเส็น  
827 200287 นายกระจ่าง  พรหมภักดี  
828 201522 นางสาวปิยาภรณ์  หงษ์ทอง  
829 200780 นางสาวสุดา  แซะอาหลี  
830 200838 นายณรงค์  เทพประดิษฐ์  
831 201857 นายวิสูตร  อนุศาสตร์  
832 200935 นางภานมาศ  พูนเพียร  
833 200826 นางสางสุประวีณ์  ทิพย์รักษ์  
834 201884 นางสนธยา  บุญสนอง  
835 201386 นางสาวนงลักษณ์  คงสะอาด  
836 200015 นายสมพงษ์  โกละกะ  
837 200492 นางสาวศศิมาพร  บุญพิมพ์  
838 201227 นางสาวซานีร๊ะ  สันนาหู  
839 200706 นายอภิลักษณ์  พลเยี่ยม  
840 200282 นางรุ้งลาวัลย์  สุวรรณกูฎ  
841 201188 นางสาวอารดา  อรุณกฤษ์  
842 201314 นางสาวนาฏยา  แก้วกับบัว  
843 200694 นางวาสนา  พิณพงษ์  
844 200002 นางสาวฮานาณีย์  วาแปะ  
845 201573 นายประเสริฐ  จันทร์ทอง  
846 200342 นายพิเชษฐ์  ศรีสนธิ์  
847 201477 นายรุ่งโรจน์  ติยะบุตร  
848 201104 นางพรทิพย์  ใหม่เอี่ยม  
849 200264 นายอรรถพล  สีแดง  
850 201869 นางสาวซุรัยนี  วานิ  
851 200977 นางสาวธมนวรรณ  เชิงผาสุวรรณ  
852 200896 นางโสมผกา  อีอาซา  
853 200458 นางสาวตูแวซง  หะยีมูดอ  
854 200272 นายชินกร  แก้วสาธร  
855 200385 นางสาวอรวรรณ  คงเทพ  
856 201021 นางสาวศราทิพย์  วิสาละ  
857 201346 นางดวงแข  ขุนทองเพชร  
858 201322 นางสมใจ  แก้วเกาะสะบ้า  
859 200793 นางสาวเพ็ญศรี  บรรจงทอง  
860 200255 นางซากียะห์  แวหะยี  
861 200428 นางสาวชนัญญา  โพธิ์สิงห์  
862 201166 สตท.อภินันท์  บิลสุริยะ  
863 200072 นางอุดมลักษณ์  พงษ์ธนู  
864 201792 นางสาวปานิศา  งามจำรัส  
865 200617 นางสาวยัสมี  บังกูสัน  
866 200666 นางสาวลาภเพ็ญ  ทองหอม  
867 201586 นางสาวเสาวคนธ์  สุทธมุสิก  
868 201624 นางสาวรอฆายะห์  อีแตลา  
869 201233 นางสุจิตรา  หมื่นพวงศ์  
870 201248 นางสาวสิริยา  แก้วบุตร  
871 201527 นางสาวเจตพันธุ์  ชูคง  
872 201306 นางธนพร  มลิวรรณ์  
873 200586 นางสาวสุมาลี  ศรีรัตน์  
874 200997 นางรุสเซีย  อุสมันบาฮา  
875 201137 นางพงศนันท์  สุวรรณอำภา  
876 201476 นางรำไพ  สุระประจิตร  
877 201492 นายมะอุเซ็ง  กอเดร์  
878 200994 นายวีรยศ  อุสมันบาฮา  
879 201192 นางสาวศรีไพร  หนูจันทร์  
880 201362 นางสาวสุมนต์ทิพย์  ธรรมชาติ  
881 200375 นายภูริชญ์  ตุนาสุข  
882 201820 นายมาหะมะ  คอแล  
883 200230 นางสาวรอฮานี  เจะเดร์  
884 200333 นางหนึ่ง  เรืองมณี  
885 200289 นางสาวธัญมน  หวังเจริญ  
886 201514 นางอรฉัตร  ธราวุธ  
887 201473 นางสาววาสนา  ทองมาก  
888 200805 นางสาวกอบกุล  ลิ่มกุล  
889 200923 นายโอภาส  ชูช่วย  
890 200718 นางสาวนูราสีมา  มามะ  
891 201589 นายดลรอศักร์  ยะโกบ  
892 200723 นายสุรพล  สนสุรัตน์  
893 200347 นายอรุณศักดิ์  มะเกะ  
894 200163 นางสาวฐิติพร  นุ้ยไฉน  
895 201619 นางแมมูเน๊าะ  ดือรามะ  
896 201300 นางสาวพรรณี  เกษตรสกุล  
897 200365 นางสาวอุบลรัตน์  รัตนรังษี  
898 201341 นางณภัทร์  คงมาก  
899 200910 นางประไพ  หีมมะหมัด  
900 201123 นางสาวรุ่งรัตน์  จันทวิลาศ  
901 200611 นางสาวเกศินี  สุจวิพันธ์  
902 200595 นางสาวจุธารัตน์  แสงมณี  
903 201293 นางอาอีซะฮ์  สมาแอ  
904 201692 นางสาวซีตีนาสรา  สือนิ  
905 201428 นายธีรศานติ์  ใจยศ  
906 200812 นายวิรัช  กุลบุตร  
907 201593 นางสาวรอกีเยาะ  มามะ  
908 200374 นางสาวสุดารัตน์  ฤทธิเดช  
909 201786 นายสุนทร  นากระโทก  
910 201055 นางทิพวรรณ  แสงวิรุฬห์  
911 200345 นางสาวดาริกา  ใจกว้าง  
912 201103 นางสาวสุกิจ  เพชรสมทอง  
913 201715 นางสาววิลัยวรรณ  ชูศรีรักษ์  
914 201844 นางสาวนิศามณี  ศุภรัตน์วัฒณกุล  
915 201238 นางละม้าย  จันทะ  
916 201496 นางสาวอรชร  ดำรงนิธิกุล  
917 201429 นางสาวแวดะห์  มะแซสะอิ  
918 201827 นางนิราภรณ์  ปากลาว  
919 201486 นางอรุณ  พวงสุวรรณ  
920 201736 นางสาวอารี  หนูฉ้ง  
921 200745 นางสาวนลินี  ดิงปะแต  
922 200679 นางสาวสุชาดา  หมันการ  
923 201516 นางสาวรื่นฤดี  กรวยสวัสดิ์  
924 200794 นางเอริสา  ชูบุรี  
925 200173 นางสาวตูแวซาซือน๊ะ  อัลยุฟรี  
926 200228 นางสาวอัฬยาพร  แก้วซัง  
927 200650 นางซัลมา  นิสะมะแอ  
928 201483 นางสาวสิภาพร  รักจุ้ย  
929 201682 นางสาวสายใจ  ตั้งมั่น  
930 201838 นางสาวธนิษฎา  บุญญา  
931 201870 นางปัทมา  มามะ  
932 201116 นางยาวารี  ซุ่มฤทธิ์  
933 201407 นางสาวการ์ตีณี  อาแด  
934 201854 นายอาดือนัน  สนิ  
935 200225 นายกาเร็ม  มามะ  
936 200480 นายศักดิ์ชลม์  สุรีย์  
937 200748 นางสาวศิริพร  เทพนรินทร์  
938 201076 นางอุทุมพร  ดาบทอง  
939 200724 นายเอกชัย  ปิ่นชูทอง  
940 200405 นางพิสอน  ผดุงพล  
941 201880 นางสาวลำยอง  เกิดโชค  
942 200171 นางสาวเสาวลักษณ์  ต้นหน  
943 200249 นางสาวธัญพันธ์  พงศาวกุล  
944 201406 นางโสรยา  ระเซาะ  
945 201511 นางสาวสโรชา  เก่งกระโทก  
946 200438 นางสาวนุรัยญา  เจะเต๊ะ  
947 201133 นางนิสา  และลาซอ  
948 200917 นางสาวเรไร  อินทประเสริฐ  
949 200416 นางสาวโกสมภ์  คำใหม  
950 201394 นายสมหวัง  โคตรบุดดา  
951 200303 นางสาวเสาวลักษณ์  ภักดี  
952 200334 นางสาวหทัยกาญจน์  ทินบุตร  
953 201560 นายอาสีด  สาดีน  
954 200362 นางสาวศศินันท์  ศรีษะน้อย  
955 201533 นางสาวพรทิพย์  แจ้งเดชา  
956 200966 นางสาวรูฮานี  นิเดร์หะ  
957 200772 นางสาวชนาธินาถ  ภักตรามุข  
958 200067 นางสาวซูรีย๊ะ  มะยาซิง  
959 200121 นายธำรง  กาญจนรัตน์  
960 201018 นางสาวอามีนา  มัจฉา  
961 200531 นางสาวอาฉ๊ะ  เสมอสา  
962 200730 นายอับดุลเลาะ  เจะซอ  
963 200197 นายจักรกฤษณ์  สุวรรณ์  
964 200641 นางสาวรุ่งทิพย์  บุตรดีสุวรรณ  
965 200257 นางยาสารอ  เกษธิมา  
966 200719 นางสาวสมใจ  สวนสัน  
967 200563 นางฑิฆรรมพร  ขำตรี  
968 201140 นางสาวอารียา  อัลมาตร์  
969 200717 นางสาววัชรินทร์  บัวมี  
970 201615 นายไพศาล  สนอมวงศ์  
971 200114 นางนาลือมา  สาและมะ  
972 201373 นางสาวมาลี  นุชนุ่ม  
973 200911 นางสาวรัจนา  สุขมาศ  
974 201501 นางจันทิมา  มะมิง  
975 200295 นายยูโซ๊บ  ฤทธิโต  
976 200849 นางสางสาลินี  ช่วยการกล้า  
977 201835 นางสาวพัชรพร  ทองคำ  
978 200570 นางทิตยา  แซ่เลี่ยง  
979 201641 นางวราพรรณ  แซ่เซ่ง  
980 201653 นายร่อซาด  หลำเหล็ม  
981 200496 นางสาวมยุรีย์  ดำมณี  
982 201685 นางเลขา  ชูแก้ว  
983 201620 นายเกษมศักดิ์  มีดี  
984 200919 นายบรรธชัย  สงวนหงษ์  
985 201813 นางสาวไลลา  มะแตหะ  
986 200138 นาวสาวรอฮีมะห์  เจ๊ะแต  
987 200615 นางสาวรินดา  จอหวัง  
988 200875 นางสาวจิราพร  ธราพร  
989 201349 นายสมจิตร  ชุมทอง  
990 201354 นางสาวกนกศรี  มุสิกะเจริญ  
991 201478 นางสาวสุชาดา  จันทร์อ่อน  
992 200110 นางสาวอรนุช  ทองจันทร์  
993 201598 นายกฤษกร  อินใจ  
994 200951 นายสุนทร  คงแป้น  
995 201626 นางสาวสุวรรณา  แก้วระกำ  
996 201621 นางสาวนิภาวรรณ์  มากหนู  
997 200568 นางทัสณี  แก้วเมฆ  
998 201649 นางฮามีด๊ะ  ตาเย๊ะ  
999 200299 นางวรางคณา  แก้วสำอางค์  
1000 200212 นางสาววรนุช  จันทร์พรมทอง  
1001 200313 นางสาวสุบงกช  เรือนสูง  
1002 201761 นางสุกัญญา  คชวงศ์  
1003 200648 นางสาวแอเส๊าะ  มาแย  
1004 200162 นางสาวนิรูสนี  สมาแอ  
1005 200562 นางนิตติยา  นวลแก้ว  
1006 201269 นางวรรณวดี  อุบลบุญญานันท์  
1007 200412 นายอัษฎาวุธ  ชูสิทธิ์  
1008 201171 นางสาวจำลักษณ์  คำแก้ว  
1009 201072 นางจารุณี  หอมบุบผา  
1010 200407 นายสุทธิพันธ์  เริงชัยภูมิ  
1011 200580 นางอภิรดี  สารพร  
1012 200839 นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล  
1013 201035 นางมณี  เทพสุวรรณ์  
1014 201441 นางสาวอนุมา  ศรีสวัสดิ์  
1015 200640 นางสุภาพร  จันลาศรี  
1016 200955 นางสาวข้อดีเย๊าะ  โซะบิลเมาะ  
1017 200569 นางสาวรอบีอะห์  บินหะยีอับดุลวาฮับ  
1018 200322 นางเจ๊ะยูโซ๊ะ  อารง  
1019 200344 นางสาวสุมินตรา  บุญยมะลิ  
1020 200636 นางสาวทิพย์มณฑา  กุดแถลง  
1021 200524 นางสุภาพร  เพชรสุวรรณ  
1022 200213 นางสาวนิธี  ทองไหม  
1023 200508 นางสาววัชรี  แก้วประจุ  
1024 201198 นางสาวกาญกฐิน  กาญจณะวิวิณ  
1025 200267 นายพงศ์ษา  แสงจง  
1026 200990 นางนิรมล  ชัยยศ  
1027 201155 นายยูโสบ  ยังสมัน  
1028 200103 นายอับดุลเราะฮิม  ดอเลาะ  
1029 200068 นางซัยตน  เจ๊ะมุ  
1030 201126 นางสาวศจีรัชต์  นำจันทร์  
1031 200181 นายอภิชาติ  ใต้กรแก้ว  
1032 201570 นางสาวนิสริน  หะยีกือจิ  
1033 201353 นางสาวเสาวลักษณ์  พุฒจันทร์  
1034 200396 ว่าที่  ร.ต.หญิงอลงกรณ์  แสงทอง  
1035 200216 นางสาวพรทิพย์  แอนุ้ย  
1036 200497 นายจารึก  ทองสุวรรณ  
1037 200392 นางสาวนุรฮายาตี  มะดีเย๊าะ  
1038 200502 นางสาวภัทราวดี  อนันตวุฒิ  
1039 200628 นางสาวสุภาวดี  เภอโส๊ะ  
1040 201168 นางสาวเฟาซียะห์  เจ๊ะแม  
1041 201524 นางสาวอัจฉรา  มงคลสิริสมบัติ  
1042 200692 นางสาวชูลีพร  เพชรรัตน์  
1043 200867 นางสาวอารยา  ชูขันธ์  
1044 200982 นางกัญญาณัฐ  ใจเพียร  
1045 201061 นางรุจิรา  ทะวาย  
1046 201818 นายอารี  มูห่ำหมัด  
1047 200206 นางสาวมากูเซาะห์  โตะลู  
1048 200993 นางสาวยามีล๊ะ  รอเกต  
1049 201045 นางวันวิศา  วุฒิมานพ  
1050 201631 นางสาวกันยา  พรหมดำ  
1051 201459 นายบุญช่วย  ทองบุญ  
1052 200105 นางสาวเสาวนีย์  มะสาลัง  
1053 201722 นางสาวเกษร  คงสีดา  
1054 201389 นางสาวชุรีพร  หมวกวรรณ  
1055 201701 นางสาวยุพิน  วงศ์จำปา  
1056 200265 นางจารุวรรณ  ขุนจันทร์  
1057 201270 นางนงนุช  เตียวโล่  
1058 201806 นางสาวกมลชนก  วงศ์กระพันธุ์  
1059 200336 นางสาววิชุตา  ยอดแก้ว  
1060 201613 นางสาวปรัชญาภรณ์  รักษาชนม์  
1061 200701 นางสาวอุบล  สวัสดิรักษา  
1062 200532 นางนุชนาถ  สาและ  
1063 201162 นายวีรพจน์  วรรณสกล  
1064 200189 นางสาวจิราวัลย์  มูลประเสริฐ  
1065 201890 นายสุริยนต์  เคนรัง  
1066 201588 นางสาวนาดียะห์  สาแม  
1067 201458 นางสาวรัตติยา  แซะมามุ  
1068 201490 นางสาวกัลยา  มิเถาวัลย์  
1069 200807 นางสาววันเพ็ญ  ดำสียา  
1070 201345 นายอำนวย  ชูสุดรักษ์  
1071 201541 นางสาวนุชนาถ  สุวรรณชาติ  
1072 200584 นางสาวอรัญญา  นามเสน  
1073 200456 นางจิราภรณ์  ชินไชยชนะ  
1074 201412 นางมณฑา  แก้วกุลนา  
1075 200527 นางสาบิเยาะ  หะยีดอปอ  
1076 201318 นายจรัญ  สามแก้ว  
1077 200468 นางสาวกุสุมา  สุวรรณนัง  
1078 201868 นายนิรันดร์  หะยีนิมะ  
1079 200594 นายบูรฮัน  อิหะโละ  
1080 200889 นางสาวสุภารัตน์  ศักดิ์แสงโสภา  
1081 200957 นางสาวมีนา  ขุนจันทรัต  
1082 201207 นางสาวพวงเพชร  วงศ์เวช  
1083 200549 นางสาวซานียา  ดือราแมง  
1084 201724 นางสาวจันทร์จิรา  เทพอักษร  
1085 200757 นางเจ๊ะแยนะ  เจะโซะ  
1086 200085 นางวนิดา  รองราม  
1087 200582 นางสาวพวงทิพย์  ไชยรัตน์  
1088 200280 นางจอมใจ  แลแมแน  
1089 200905 นางสาวนลินาสน์  กลิ่มแย้ม  
1090 201087 นายทองอยู่  ยนแสง  
1091 201532 นางสาวสุขวณี  เจริญศรี  
1092 200504 นางสาววสุมดี  ทองเลิศ  
1093 200956 นางสาวอาสียา  สาแม  
1094 201634 นางสาวคำนึง  บรรจุน  
1095 201747 นางสาวอาจินต์  ดีทองอ่อน  
1096 201801 นายวาทิน  รังสุ่ย  
1097 200472 นางสาวอามีเน๊าะ  แซะแว  
1098 200025 นางสาวปัญญพร  ศรีเที่ยง  
1099 200920 นางสาวชลธิรา  พิภพไทย  
1100 201832 นายสุพัฒน์  ผึ่งผาย  
1101 201363 นางประดับ  ณ เทพา  
1102 201397 นางอมรรัตน์  ขันธบุตร  
1103 201325 นางสาวจิรา  ช่องลมกรด  
1104 201540 นางอรัญญา  สวัสดีประเสริฐ  
1105 201120 นายประเสริฐ  โต๊ะหยอ  
1106 200406 นางสาวสุนิษา  อรัญมิตร  
1107 201050 นางราตรี  สาสุธรรม  
1108 201271 นางสุภัทรา  บรรจโรจน์  
1109 200744 นางสาวซัยน๊ะ  แลมะ  
1110 200484 นางวิภาดา  หวังสุข  
1111 200851 นางสาวนงลักษ์  ลิจ้วน  
1112 200746 นางสาวตอบ๊ะ  มะนุง  
1113 201128 นางอุสาห์  โยมศรีเคน  
1114 201689 นางสาวฮาร์ตีนี  เซะมิง  
1115 201340 นายสุชาติ  แจ้งใจ  
1116 201320 นางสาวรอฮายา  รีเป็น  
1117 201190 นางสาวอัศนะ  ปะดูกา  
1118 200209 นางสาวกูยาวาเฮ๊ะ  อาเบะ  
1119 201861 นายสมชิต  ศรีล้ำ  
1120 200288 นางสาววันดี  เหล็มสะ  
1121 200979 นางสาวชลธิดา  หลงดือรา  
1122 201545 นายดิเรก  มิรัตนไพร  
1123 201037 นางสาวการตีนี  กีลีมอ  
1124 200060 นายไสว  ภักดีบุญ  
1125 201579 นายไพโรจน์  หลักสนาม  
1126 200032 นางบุญนาค  เธียรประดิษฐ์  
1127 201639 นายนิรันดร์  จันมี  
1128 200884 นางสาวนิภาพร  พูลศักดิ์  
1129 200501 นายอับดุลตอเละ  หะยีมะเซ็ง  
1130 200656 นางเยาวเรศ  ควนศิริ  
1131 201007 นางสาววรรณี  คงนอง  
1132 201711 นางสาวสุจิตรา  วงษ์สมศรี  
1133 200572 นางสาวมุรณีย์  หะยีอาแซ  
1134 200261 นางสาวนุรุลฮูดา  แลบา  
1135 200930 นางวัชรี  อ้วนเส้ง  
1136 201606 นางสาวมารีเยาะ  ตาเละ  
1137 200596 นางนัชรี  แสงแก้ว  
1138 200800 นางสาวอนุสรณ์  ชนะพาล  
1139 200827 นางอาจิน  ทิพย์จันทา  
1140 201603 นางสาวธีรารัตน์  กั้งยอด  
1141 201380 นางสาวจันทราณี  รัตนพันธุ์  
1142 201731 นางสาวจันทร์ทอง  เทพกำเหนิด  
1143 200387 นางพัชราพร  บริบูรณ์  
1144 200737 นายวิกรม์  โอชาอัมพวัน  
1145 201321 นางสาวอุไรรัตน์  วงศ์ฉลาด  
1146 201408 นางนารี  ไชยเทพ  
1147 200423 นายนพดล  วาเด็งพงศ์  
1148 200170 นางวรรณวิมล  เล็งฮะ  
1149 200710 นางสาวยารียะ  ยาเล็ง  
1150 201298 นางสาวนิรันย์  รัตนโชติ  
1151 200928 นางพิกุล  เจตนากุล  
1152 200418 นางสาวทับทรวง  โลเชียงสาย  
1153 201014 นางสาวมารียัม  หะยีแยนา  
1154 200576 นางฮารีหร๊ะ  เจ๊ะหม๊ะ  
1155 201775 นางสาววาริน  วารีชล  
1156 200927 นางสุพรรณี  หัดเก็บ  
1157 201063 นางสุภารัตน์  เรืองสุข  
1158 200559 นางสาวโนรีย๊ะ  เซะ  
1159 200481 นางสาวมาสก๊ะ  ดอเลาะ  
1160 200557 นางแก้วตา  จันทรัตน์  
1161 200073 นางสาวประทุม  บัวทอง  
1162 200678 นางสาววันเยาะ  เจะอุบง  
1163 200864 นางสาวอภิรา  วชิระศิริ  
1164 200779 นางสาวอภิญญา  ชูสุวรรณ  
1165 200146 นายคาริม  สะมะแอ  
1166 200841 นางสาวอาภรณ์  อาจณรงค์  
1167 200215 นางสาวมูรฮายาตี  ดิเยาะ  
1168 200443 นางอินทิรา  แก้วมณี  
1169 200503 นางสาวพรรษา  ชนะสิทธิ์  
1170 201173 นายนิพันธ์  สังข์แก้ว  
1171 201712 นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร์สีลา  
1172 200444 นางสาวปิยะมาศ  ปานขวัญ  
1173 200892 นางสาวอรุณี  หนูชัย  
1174 201513 นางสาวภัทราวันทน์  เขาเหม้น  
1175 200233 นางสาววรรณา  สุวรรณะ  
1176 201410 นางสาวสายใจ  บูรณะจันทร์  
1177 201374 นางสาวพจนา  รัศมี  
1178 200852 นางสาวบีย๊ะ  เพ็งไทร  
1179 200431 นางสุชานาฎ  ชูช่วย  
1180 201058 นางสาววรรณา  ดวงพายัพ  
1181 201409 นางสาวสุนันท์  อินทนิล  
1182 200521 นางสาวรจิรา  นวลอนงค์  
1183 200351 นางสาวอารียา  คงเพชร  
1184 200166 นางสาวมณีรัตน์  พรหมดวง  
1185 201439 นางสาวโชติมา  กาฬสุวรรณ  
1186 201774 นายนพดล  คชบก  
1187 201539 นางสาวสมจิตต์  ไกรชู  
1188 201255 นางสาวสุดารัตน์  ชุมมิง  
1189 200140 นางสาวมนัญญา  ยศนุ้ย  
1190 201467 นางสาวรัชฎาพร  หรหมทา  
1191 201463 นางสาวมีด๊ะ  ปาเนาะ  
1192 201815 นางสาวปิยนุช  ซุนสอน  
1193 201090 นางอัมภา  ขุนเจริญ  
1194 200158 นางสาวสุนีย์  เวทโอสถ  
1195 201210 นางเพียงจิตต์  รักชาติไทย  
1196 201655 นายสุรพล  ผลยฤทธิ์  
1197 200715 นางจิดาภา  เฟื่องปรางค์  
1198 200053 นางสาวอัชฎาภรณ์  ปานทอง  
1199 201559 นางสาวจิราวรรณ  บัวมี  
1200 200822 นายเสกสรร  ตลึงจิตร  
1201 200663 นางสาวภาซีนี  อาลี  
1202 200869 นางสาวอุไรวรรณ  รักษ์เพ็ชร  
1203 201440 นางสาวสุวีนา  ดำสุข  
1204 200960 นางวรรชนี  จิตรีทรง  
1205 200858 นางสายสวาท  ธรรมรัตนพงษ์  
1206 201909 นางติมา  จันทรังษี  
1207 200494 นายวัชราชัย  ไชยวรรณ  
1208 200782 นางสาวพารีดะ  หะมิ  
1209 200619 นางชมภู  จิหวาน  
1210 201863 นางสุพิชฌาม์  ดำรงกูล  
1211 201725 นางสาวสราวรรณ  แต้มต่อผล  
1212 200087 นางสาวกูรอยฮา  ยามิรูเด็ง  
1213 200722 นางสาวพาอีซะห์  อุเซ็ง  
1214 201743 นางปรีชญา  ทองบุญ